Ocena systemów

Ocena systemów
Ograniczenia dynamiczne w modelowaniu zachowania obiektów
Autor: Zygmunt Mazur,  Artur Wilczek Jednym z kluczowych etapów analizy i projektowania systemu w metodologiach obiektowych jest stworzenie modelu zachowania. UML wspiera modelowanie zachowania obiektów szeregiem dostępnych notacji. Ich przykładem mogą być diagramy stanów wzorowane na mapach stanów Harela [[HAREL1985]. Diagramy stanów wykorzystywane są między innymi do opisu zachowania obiektów poszczególnych klas. Rozdział przedstawia zastosowanie języka ODCL jako narzędzia specyfikacji ograniczeń dynamicznych w modelu zachowania obiektów. Proponuje także algorytmy konstrukcji diagramów stanów na podstawie specyfikacji ograniczeń dynamicznych.

Do wydruku PDF
Metodyka tworzenia oprogramowania dla systemów zarządzania wiedzą oparta na języku UML
Autor: Michał Śmiałek,  Łukasz Balcerek Śledzenie zależności pozwala określać relacje pomiędzy różnymi artefaktami (wymaganiami, elementami modelu, dokumentacji, implementacji) tworzonymi podczas cyklu rozwoju oprogramowania. W rozdziale omówiono różne rozwiązania problemów śledzenia zależności. Przedstawiono koncepcję polegającą na identyfikacji obszarów zależności (zbiorów zależnych elementów) związanych z wymaganiami lub elementami modelu UML. Uwzględniono problemy niespójności i niekompletności projektów UML w odniesieniu do śledzenia zależności. Odpowiadające fragmenty kodu są przypisywane do zależnych elementów podczas generacji kodu. Technika ta może wspomagać wybór kodu dla eksperymentów z programowymi symulatorami błędów sprzętowych lub dla innych analiz programów obiektowych.

Do wydruku PDF
Agenci programowi jako metodologia tworzenia oprogramowania
Autor: Marcin Paprzycki Często powtarzaną jest teza, że inteligentni agenci programowi będą kolejną rewolucją w informatyce. Ma to dotyczyć w szczególności zastosowań agentów jako metodologii tworzenia oprogramowania. Jak łatwo się przekonać, zapowiadany przełom nie nastąpił. W poniższym tekście podjęta zostaje próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się nie stało i co można zrobić, aby to uległo zmianie.

Do wydruku PDF
Ocena efektywności architektur OLAP
Autor: Marcin Gorawski Architektury OLAP (ang. On-Line Analytical Processing) wspierają analizy decyzyjne. Pozwalają na prowadzenie zarówno wieloaspektowych, przekrojowych analiz w repozytorium silnie zagregowanych danych, jak i na przygotowanie szczegółowych raportów w oparciu o dane źródłowe. Architektury OLAP (MOLAP, DOLAP, ROLAP, HOLAP) wykorzystują hurtownie danych i szeroko rozumiane narzędzia analizy danych takie jak generatory raportów, języki zapytań, eksplorację danych, sztuczną inteligencję. W niniejszym rozdziale przedstawiono analizę efektywności architektur OLAP w perspektywie wydajności zapytań, skalowalności, procesu ładowania i agregowania danych oraz jej wielowarstwowości. Porównano podstawowe architektury MOLAP i ROLAP oraz przedstawiono wskazania ich stosowania

Do wydruku PDF
Ocena wydajności systemów wieloagentowych
Autor: Tomasz Babczyński,  Zofia Kruczkiewicz,  Jan Magott W systemach wieloagentowych jednym z podstawowych jest zagadnienie czasu dostarczania odpowiedzi na żądania formułowane do tych systemów. Na ten czas składają się czasy aktywności agentów oraz czasy komunikacji między agentami. Znacząca część metod projektowania systemów wieloagentowych jest oparta na zastosowaniu UML. Dla oceny wydajności systemów niezbędna jest znajomość ich dynamiki. W języku UML najpełniej dynamikę wyrażają mapy stanów. Rozszerzenia tych map o czynnik czasu, do postaci wydajnościowych map stanów, umożliwia ocenę wydajności. W rozdziale przedstawiono analizę wydajności systemu wyszukiwania informacji z trzema typami agentów za pomocą wydajnościowych map stanów

Do wydruku PDF

©2015 e-Informatyka.pl, All rights reserved.

Built on WordPress Theme: Mediaphase Lite by ThemeFurnace.