Zastosowania

Zastosowania
Systemowe wsparcie zdalnej edukacji
Autor: Alina Stasiecka,  Włodzimierz Dąbrowski,  Ewa Stemposz W rozdziale omówiono zasady, z jakich powinno się korzystać w procesie tworzenia systemu, wspierającego pracę osoby uczącej, która realizuje proces dydaktyczny w oparciu o dostęp przez Internet. Przestrzeganie takich lub podobnych zasad w czasie projektowania zdalnych kursów/szkoleń prowadzi do zapewnienia odpowiedniego poziomu edukacji. Aby zrealizować te reguły, zaproponowano m.in. wykorzystanie istniejących standardów dotyczących zdalnego nauczania. Standardy te związane są z istotnymi elementami procesu kształcenia: kontrolą wiedzy oraz sposobem tworzenia i dokumento-wania materiałów dydaktycznych, dostępnych poprzez Internet. Niektóre z nich zostały wykorzystane w prototypie generycznej aplikacji, zapewniającej systemowe wsparcie zdalnej edukacji. Prototyp ten, krótko omówiony w niniejszym rozdziale, jest próbą realizacji zasad “dobrego zdalnego nauczania”, w oparciu o wieloletnie doświadczenie autorów artykułu. Aplikacja może być efektywnie wykorzystywana do zdalnego nauczania różnych przedmiotów. Opiera się ona na podejściu do procesu dydaktycznego jak do dobrze zdefiniowanego, mierzalnego procesu inżynierii oprogramowania. Prowadzi to do wprowadzenia do dydaktyki dyscypliny, bez której stworzenie efektywnego systemu kształcenia, w szczególności wykorzystującego nowoczesne technologie jest praktycznie niemożliwe.

Do wydruku PDF
Inżynieria oprogramowania w projekcie UE “CrossGrid”
Autor: Marian Bubak,  Maciej Malawski,  Grzegorz Młynarczyk,  Piotr Nowakowski,  Robert Pająk,  Michał Turała,  Katarzyna Zając Niniejszy rozdział opisuje aspekty inżynierii oprogramowania w projekcie CrossGrid. Projekt ten jest jednym z większych projektów informatycznych sponsorowanych przez Unię Europejską w ramach Piątego Programu Ramowego i obejmuje 21 niezależnych instytucji naukowych i komercyjnych w 11 krajach. Znaczne rozmiary projektu w połączeniu z jego geograficznym rozproszeniem wymagają opracowania specjalnych procedur, gwarantujących jednorodność i spójność oprogramowania w obrębie całego Konsorcjum Projektu.

Do wydruku PDF
Elastyczny system kontroli uprawnień użytkowników bazy danych
Autor: Mirosław Makaroś,  Krzysztof Stencel W niniejszym rozdziale przedstawiono mechanizm kontroli uprawnień użytkowników relacyjnej bazy danych, który umożliwia określanie praw dostępu z dokładnością do pojedynczych wartości przechowywanych w tabelach. Przy realizacji tego systemu wykorzystano między innymi wyzwalacze INSTEAD na perspektywach. System stanowi ciekawe zastosowanie tego rodzaju wyzwalaczy. Opisywany system kontroli uprawnień powstał w ramach Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów. Jest jednak od niego niezależny i może być zastosowany dla dowolnego schematu bazy danych.

Do wydruku PDF
Programowanie zespołowe – przegląd doświadczeń na przykładzie Zespołowego Projektu Programistycznego
Autor: Janusz Jabłonowski W niniejszym rozdziale podsumowano doświadczenia uzyskane przez Autora w czasie ostatnich sześciu lat przy prowadzeniu zajęć z Zespołowego Projektu Programistycznego (ZPP) w Instytucie Informatyki UW oraz omówiono przyjęte przy planowaniu tego przedmiotu założenia metodologiczne, przedstawiono krótki opis przeprowadzonych zajęć w poszczególnych latach i przeanalizowano wprowadzane podczas realizacji tego przedmiotu zmiany.

Do wydruku PDF
Rezultaty zastosowania technologii C+ BIT do testowania komponentów programowych
Autor: Mariusz Momotko,  Lilianna Zalewska Jak testować interakcję pomiędzy komponentami? Czy istnieje możliwość testowania w standardowy sposób wybranych cech komponentu w trakcie rzeczywistego działania systemu? Próbą systematycznej odpowiedzi na te pytania jest technologia testowania wbudowanego C+ BIT opracowana w ramach europejskiego projektu badawczo rozwojowego Component+. Niniejszy rozdział prezentuje podstawowe informacje o tej technologii skupiając się na jakościowych i ilościowych rezultatach eksperymentu, w którym Rodan Systems wraz z czterema innymi parterami z krajów stowarzyszonych oceniał jej skuteczność i przydatność.

Do wydruku PDF
Analiza polskojęzycznej literatury z zakresu “Inżynierii oprogramowania”
Autor: Andrzej Kobyliński,  Przemysław Polak Celem opracowania jest określenie, jakie obszary zaliczane do dziedziny inżynierii oprogramowania, są uwzględniane w polskojęzycznej literaturze przedmiotu. Autorzy dokonali analizy 25 tekstów, próbując zakwalifikować przekazywane tam treści do 10-ciu obszarów SoftWare Engineering Body Of Knowledge (SWEBOK).

Do wydruku PDF
Rozwijanie dużego systemu w warunkach akademickich
Autor: Jacek Sroka Rozwijanie dużego systemu w warunkach akademickich oraz w warunkach komercyjnych różni się pod kilkoma aspektami. Poza głównym celem, jakim jest dostarczenie użytkownikom wysokiej jakości produktu spełniającego ich wymagania, w pracach prowadzonych na wyższej uczelni duży nacisk stawia się na walory edukacyjne i badawcze przedsięwzięcia. Różnice dotyczą również organizacji zespołu. W warunkach komercyjnych dąży się do specjalizacji poszczególnych osób. W warunkach akademickich każdy uczestnik przedsięwzięcia powinien zdobyć jak najszerszy zakres wiedzy, a osiągnięcie specjalizacji nie jest możliwe ze względu na krótki okres uczestnictwa w projekcie, porównywalny z okresem tworzenia pracy magisterskiej. Celem rozdziału jest ocena przydatności języka UML do zastosowania w pracach nad projektem USOS. USOS to duży system bazodanowy do obsługi spraw studiów, rozwijany w środowisku akademickim. Opisane wyniki zostały zebrane podczas rozwoju obecnie wdrażanego podsystemu Akademiki.

Do wydruku PDF
OPHELIA – zintegrowane środowisko wytwarzania oprogramowania
Autor: Maciej Hapke,  Andrzej Jaszkiewicz,  Krzysztof Kowalczykiewicz,  Dawid Weiss,  Piotr Zielniewicz Rozdział ten jest próbą podsumowania projektu Ophelia, którego celem jest opracowanie środowiska integrującego istniejące narzędzia wytwarzania oprogramowania we wspólną platformę poszerzającą ich funkcjonalność. Prezentujemy podstawowe założenia projektu oraz niektóre z nowych koncepcji, które okazały się bardzo interesujące z punktu widzenia inżynierii oprogramowania, jak traceability czy też dostęp do artefaktów projektu za pomocą uogólnionych interfejsów.

Do wydruku PDF

©2015 e-Informatyka.pl, All rights reserved.

Built on WordPress Theme: Mediaphase Lite by ThemeFurnace.