Zapewnienie jakości

Zapewnienie jakości
Instytucjonalizacja i standaryzacja audytu systemów informatycznych
Autor: Krzysztof Sacha,  Rafał Cegieła,  Andrzej Zalewski Rozdział prezentuje bieżący stan zorganizowania oraz standaryzacji aktualnej i szybko rozwijającej się dziedziny audytu systemów informatycznych. Zaprezentowane zostały standardy prowadzenia prac audytowych, klasyczny przebieg prac audytora oraz referencyjny model procesów organizacyjnych.

Do wydruku PDF
Wzorce identyfikacji ryzyka w projektach informatycznych
Autor: Jakub Miler,  Janusz Górski Rozdział prezentuje systematyczne podejście do identyfikacji ryzyka w projektach informatycznych, oparte na wzorcach ryzyka. Podejście zakłada jawne modelowanie rozważanego obszaru biznesowego, co pozwala na kontrolę zakresu identyfikacji i zapewnia kompletność analiz. Zastosowano to podejście wykorzystując RUP jako model odniesienia dla procesów wytwarzania oprogramowania. Następnie omówiono eksperyment, w którym zastosowano omawiane podejście do weryfikacji kompletności znanej listy zagrożeń dla harmonogramu. W podsumowaniu skomentowano wyniki eksperymentu oraz podano dalsze plany badawcze.

Do wydruku PDF
Projektowanie i budowa witryn internetowych z wykorzystaniem zasad użyteczności sieci
Autor: Michał Małaczek W rozdziale opisano wpływ czynników psychologicznych i zasad użyteczności sieci na odbiór stron WWW przez użytkowników. Kierowano się wynikami już przeprowadzonych i opublikowanych badań. Opisano najważniejsze zasady tworzenia serwisów WWW i częste błędy popełniane przez twórców podczas projektowania i budowy witryn. Uwzględnienie czynników użyteczności sieci jest podstawą sukcesu witryny, a co za tym idzie – jej popularności. Przedstawiono wyniki autorskich badań, które zostały wykonane na odbiorcach stron WWW. Badania obejmują jakość odbioru stron i oczekiwania odbiorców względem wyglądu interfejsu i struktury witryny.

Do wydruku PDF
Zagadnienia konstrukcji oprogramowania komponentowego
Autor: Krzysztof Zieliński Rozdział omawia podstawowe problemy konstrukcji, uruchamiania i testowania oprogramowania w technologii komponentowej mającej ważne znaczenie dla tworzenia systemów informatycznych udostępniania usług sieciowych. Na wstępie przedstawiono krótki przegląd środowisk programowych wspierających budowę aplikacji w technologii komponentowej takich jak CCM, EJB, oraz .Net. Mówiono szczegółowo wielowarstwowy model tworzenia tych aplikacji zwracając uwagę na problemy konstrukcji i ograniczenia skalowalności każdej z warstw. W tym aspekcie omówiono użycie typowych wzorców programistycznych oraz dobre praktyki wspierające proces tworzenia tych aplikacji. Odrębną cześć artykułu poświęcono zagadnieniom i konfigurowania i uruchamiania aplikacji, co wiąże się z procesem deklarowania sposobu użycia serwisów zapewnianych przez kontenery serwerów aplikacji. W celu domknięcia całości prezentacji zagadnień budowy aplikacji komponentowych bardzo krótko przedstawiono zagadnienia testowania ich wydajności i profilowania. Omówiono przykładowe środowiska wspierające tą fazę rozwoju oprogramowania.

Do wydruku PDF
Modele i praktyka audytu informatycznego
Autor: Andrzej Zalewski,  Rafał Cegieła,  Krzysztof Sacha W rozdziale wyróżniono i scharakteryzowano trzy modele audytu informatycznego: klasyczny (przez analogię do roli audytu ksiąg rachunkowych), formalny i merytoryczny. W odniesieniu do każdego z nich przedstawiono czynniki warunkujące działania podejmowane przez audytora: źródła i sposób pozyskania informacji o przedmiocie audytu, kryteria oceny, zakresy wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia oceny. Szczególnie dużo miejsca poświęcono tzw. audytowi merytorycznemu, którego istotą jest ocena rozwiązań informatycznych na różnych etapach ich cyklu życia.

Do wydruku PDF
Metryki MOOD w Rational Rose
Autor: Ilona Bluemke,  Piotr Zając Pewne metryki oprogramowania obiektowego pozwalają na określenie złożoności projektu już we wczesnych fazach rozwoju. Na podstawie obliczonych metryk można także wnioskować o stopniu trudności testowania oraz identyfikować fragmenty projektu, które powinny być zmienione, by poprawić jakość oprogramowania. Autorzy przedstawiają program Ometrics obliczający wybrane metryki obiektowe dotyczące klas lub całego projektu i zintegrowany z systemem Rational Rose. Zaproponowane skrypty obliczające metryki mogą być użyte w systemie Rose niezależnie od języka implementacji. Pokazano prosty przykład ilustrujący obliczanie metryk MOOD w projekcie realizowanym w Rose.

Do wydruku PDF
Język opisu przypadków testowych ukierunkowany na Rational Robota
Autor: Maciej Gabor,  Jerzy Nawrocki Metodyka Programowania Ekstremalnego kładzie szczególny nacisk na automatyczne testowanie jako sposób zapewniania jakości. Testy akceptacyjne (akcje użytkownika, dane wejściowe, spodziewane wyniki) projektowane są przez klienta, a liczbę pozytywnie wykonanych testów traktuje się jako miarę postępu prac. W rozdziale zaproponowano język skryptowy pozwalający zwięźle opisywać testy akceptacyjne dla aplikacji internetowych. Wykonanie tych testów dzięki stworzonemu kompilatorowi odbywa się w środowisku Rational Robot. Przedstawione podejście pozwala opisywać przypadki testowe przed implementacją testowanej cechy systemu.

Do wydruku PDF
Ryzyko etyczne w procesie wytwarzania oprogramowania
Autor: Maria Ganzha,  Stanisław Szejko W rozdziale rozpatrywane są współczesne problemy wytwarzania oprogramowania. Jednym z możliwych sposobów ich rozwiązywania jest uwzględnienie w procesie wytwarzania oprogramowania zagadnień ryzyka etycznego, rozumianego jako zagrożenia, jakie dla sukcesu przedsięwzięcia stwarzają problemy etyki podejmowanych decyzji, odstępstwa od obowiązującego prawa, uwarunkowań polityki prowadzenia projektu, wpływu projektu na ludzi, biorących w nim udział i otaczających go. Autorzy przytaczają niektóre ze współczesnych metod obniżania ryzyka etycznego i sugerują kierunki dalszego ich rozwoju.

Do wydruku PDF
Ocena jakości wyrobu programowego przez użytkowników
Autor: Barbara Begier Na tle naszkicowanej aktualnej problematyki jakości oprogramowania zasugerowano potrzebę pomiaru satysfakcji użytkownika z wyrobu, jako elementu orientacji na klienta. Zaprezentowano metodykę konstruowania kwestionariuszy ankiety oceny jakości wyrobu programowego przez jego bezpośrednich użytkowników oraz opisano przebieg i rezultaty ankiety przeprowadzonej w trzech zakładach pracy. Sformułowano wspólne wnioski adresowane do inżynierów oprogramowania. Podkreślono rangę etycznych i społecznych aspektów jakości oprogramowania.

Do wydruku PDF

©2015 e-Informatyka.pl, All rights reserved.

Built on WordPress Theme: Mediaphase Lite by ThemeFurnace.