e-Informatica Software Engineering Journal Zarządzanie przedsięwzięciem informatycznym

Zarządzanie przedsięwzięciem informatycznym

Zarządzanie przedsięwzięciem informatycznym
Metodyka zarządzania projektami Project Management Institute
Autor: Zdzisław Szyjewski Zarządzanie projektami stanowi obszar zainteresowań inżynierii oprogramowania i ma na celu podniesienie jakości i efektywności działań związanych z wytwarzaniem systemów informatycznych. Project Management Institute jest międzynarodową organizacją skupiającą firmy i osoby wytwarzające projekty. Zebranie doświadczeń i analiza przypadków występujących w różnych obszarach aktywności, pozwoliło na wypracowanie metodyki postępowania przy realizacji projektów. W szczególności metodyka PMI może być stosowana w projektach informatycznych.

Do wydruku PDF
Ekonomiczna ocena metodyki “Extreme Programming”
Autor: Krzysztof Górbiel W rozdziale jest przedstawiona analiza opłacalności stosowania metodyki “Extreme Programming”. Przeprowadzona analiza będzie posługiwała się przygotowanymi we własnym zakresie modelami ekonomicznymi opisującymi proces budowy systemu informatycznego. W szczególności wykazana zostanie przewaga metodyki wynikająca z iteracyjności procesu wytwarzania oprogramowania, szybkiej implementacji funkcji o największej wartości oraz z elastyczności procesu produkcji.

Do wydruku PDF
Modele zarządzania zasobami projektu informatycznego i organizacja zespołów – telepraca
Autor: Kazimierz Frączkowski Rozdział obejmuje wybrane aspekty techniczne, organizacyjne i socjologiczne związane z realizacją projektów informatycznych w warunkach globalnej konkurencji. Szczególną uwagę skupiono na tendencjach zmian form organizacji zespołów i wykorzystania technologii Internetowych w komuni-kacji i realizacji zadań przez zespoły projektowe rozproszone terytorialnie. Odmienności kulturowe oraz różne strefy czasowe wymagają specyficznej wiedzy i umiejętności, którymi powinien dysponować kierownik projektu oraz członkowie zespołu biorący udział w projekcie. Celem Autora jest wykazanie, poprzez analizę istniejących i zmieniających się modeli orga-nizacji pracy oraz dostępnych środków teleinformatycznych, tendencji i kierunków zmian w zakresie organizacji i zarządzania projektami informatycznymi.

Do wydruku PDF
Zastosowanie technologii Web Farming dla poprawy procesu wytwarzania oprogramowania
Autor: Grzegorz Cysewski,  Krzysztof Goczyła Web Farming jest technologią mającą na celu odkrywanie źródeł informacji w sieci WWW, zbieranie odkrytych informacji, strukturalizowanie ich i rozpowszechnianie do odpowiednich odbiorców. W rozdziale zaprezentowano koncepcję wykorzystania technologii Web Farming w sieci intranet firmy produkującej oprogramowanie w celu poprawy procesu wytwórczego. Przedstawiono ogólną architekturę systemu (o nazwie SoFar) oraz sposób jego wykorzystania przez różne grupy udziałowców procesu wytwarzania oprogramowania. Zdefiniowano język opisu procesu wytwarzania oprogramowania oraz model obiektowy procesu, na którym bazuje ten język.

Do wydruku PDF
SPEM/UML w specyfikacji procesów zarządzania projektem
Autor: Iwona Dubielewicz,  Jerzy Sas Celem rozdziału jest weryfikacja możliwości stosowania profilu SPEM/UML do specyfikacji procesów zarządczych. W pierwszej części przedstawiono najważniejsze pojęcia i notację wprowadzoną przez profil SPEM (profil dedykowany do opisu procesów inżynierii oprogramowania). W następnej części dokonano interpretacji pojęć określonych w [[PMBO1996] w kategoriach metamodelu SPEM oraz opisano w notacji SPEM procedurę wydania produktu dla rzeczywistego procesu wytwórczego. Podane rezultaty należy traktować jako weryfikację przydatności SPEM do ujednolicenia opisu wszystkich procesów występujących podczas wytwarzania oprogramowania.

Do wydruku PDF
Mind Maping w lekkich metodykach projektowych
Autor: Włodzimierz Dąbrowski,  Rafał Hryniów,  Marek Zawadzki Rozdział poświęcony jest możliwościom zastosowania techniki zwanej Mind Maping do prowadzenia i zarządzania projektami informatycznymi prowadzonymi w tak zwanych metodykach lekkich (np. metodyka XP). Mind Maping wspomaga komunikację międzyludzką, stymuluje kreatywność jednostki i zespołu oraz stanowi alternatywną formę zapisu informacji. Technika ta jest stosowana z powodzeniem od lat w różnych dziedzinach aktywności człowieka. Wykorzystują ją takie potęgi jak IBM, Boeing czy Xerox. Autorzy przedstawiają główne założenia techniki Mind Maping. Szczególną uwagę poświęcono tym jej aspektom, które znajdują zastosowanie w pracy przy projektach informatycznych. Omówiono specyfikę stosowania tej techniki w odniesieniu do projektów prowadzonych w metodykach lekkich. Przedstawiono przykład zastosowania techniki Mind Maping w pracach projektowych. Autorzy scharakteryzowali też krótko dostępne narzędzia wspomagające prace z wykorzystaniem techniki Mind Maping oraz podzielili się swoimi doświadczeniami z pracy z Mind Maping przy prowadzeniu niewielkich projektów informatycznych w środowisku akademickim.

Do wydruku PDF
Zagadnienie kontroli pracy w procesie wytwarzania oprogramowania
Autor: Jan Werewka,  Michał Piwowarczyk Jednym z istotnych zagadnień w procesie wytwarzania oprogramowania jest kontrola pracy i czasu realizacji zadań. Dodatkowo w warunkach globalizacji realizacja projektu często wymaga uczestnictwa wielu firm posiadających swe siedziby w różnych miejscowościach lub krajach. W takim przypadku jednym z kluczowych zagadnień jest dostarczanie i wymiana wiarygodnej informacji w trakcie realizacji projektów. W rozdziale przedstawione zostaną zagadnienia związane z kontrolą czasu pracy wspomaganego przez odpowiednie oprogramowanie. Doświadczenia wykazują, że w wielu przypadkach próby wdrożenia złożonych systemów projektowania i kontroli pracy nie powiodły się. W opracowaniu dokonano przeglądu istniejących rozwiązań. Przedstawiono założenia i propozycję budowy systemu kontroli pracy, który w sposób minimalny ma obciążać pracowników uczestniczących w projektach, a z drugiej strony ma dostarczać niezbędnych informacji dotyczących realizacji zadań projektu. System ten należy traktować jako pewien element systemu kontroli, diagnostyki i zarządzania projektami informatycznymi. Kontrola czasu i pracy w procesie wytwarzania oprogramowania odgrywa ważną rolę w szczególności wtedy, gdy czas realizacji projektu jest napięty, a realizacja poszczególnych projektów jest ściśle od siebie uzależniona. Zaprezentowane rozwiązanie pozwala na efektywną kontrolę czasu i pracy w małych i średnich firmach informatycznych.

Do wydruku PDF
Programowanie Ekstremalne i PRINCE2
Autor: Jerzy R. Nawrocki,  Michał Jasiński Jednym z głównych źródeł sukcesu współczesnych organizacji jest oprogramowanie. Jednocześnie producenci aplikacji są pod ciągłym naciskiem klientów, oczekujących spełnienia ich rosnących oczekiwań, z uwzględnie-niem szybko zmieniających się wymagań i znacząco zredukowanych budżetów przeznaczonych na inwestycje informatyczne. Lekkie metodyki tworzenia oprogramowania, takie jak Programowanie Ekstremalne (XP), zdobyły ogromną popularność umożliwiając sprostanie tym wymogom oraz oferując podejście pozwalające minimalizować koszty wytwarzania produktów programistycznych. Jednakże wiele organizacji zainteresowanych wdrażaniem zwinnych metodyk obawia się, że XP stoi w sprzeczności ze stosowaniem tradycyjnych metod i narzędzi inżynierii oprogramowania, a także podejść do zarządzania przedsięwzięciami. Celem rozdziału jest zaproponowanie sposobu połączenia lekkiej metodyki rozwoju oprogramowania z ela-stycznym zarządzaniem przedsięwzięciami opartym na metodzie PRINCE 2.

Do wydruku PDF
ISO 9001:2000 z perspektywy CMMI a poznańska rzeczywistość
Autor: Maciej Dorsz,  Jerzy Nawrocki Współcześnie bardzo często podpisanie kontraktu, zwłaszcza w obrocie międzynarodowym, uwarunkowane jest posiadaniem certyfikatu ISO serii 9000. Oznaczenie produktu takim symbolem powinno gwarantować jego wysoką jakość. Rozpatrując środowisko informatyczne jest nim znak CMMI. W niniejszym rozdziale omówiono i przedstawiono genezę oraz strukturę norm ISO serii 9000 w wersji z 2000 roku oraz modelu CMMI. Dokonano porównania normy ISO 9001:2000 z modelem CMMI. Wyciągnięte z niego wnioski ukazały, że obydwa modele mają wiele cech wspólnych. Najważniejszą z nich jest użycie nowatorskiego podejścia procesowego do opisu systemu zarządzania jakością. Modele te nie są pozbawione różnic, które w większości wynikają z uniwersalności normy ISO 9001:2000 oraz zintegrowania procesów tworzenia oprogramowania z procesami tworzenia produktów, dla których oprogramowanie stanowi ich istotną część w modelu CMMI. Ponadto wykazano, że zgodność z ISO 9001:2000 nie gwarantuje oceny firmy na poziomie wyższym niż początkowy CMM I. Nie wystarcza również ocena na wyższych poziomach CMMI do certyfikacji na ISO 9001:2000. Materiał wzbogacono o kwestionariusz ankietowy, którego celem była ocena dojrzałości procesów wytwarzania oprogramowania. Ankietę przeprowadzono w 11 poznańskich firmach informatycznych. Uznano je za organizacje średniej wielkości, gdyż dwie z nich zatrudniały 17 pracowników, jedna 18, a w pozostałych liczba osób przekraczała 30. Trzy placówki posiadały certyfikat ISO 9001:2000, a jedna planowała certyfikację na październik 2002 r. Niestety wszystkie badane jednostki oceniono jedynie na pierwszym poziomie dojrzałości wg modelu CMMI. Zatem wyniki kwestionariusza potwierdziły, w sposób praktyczny, wnioski płynące z porównania obydwu omawianych modeli.

Do wydruku PDF
Filtrowanie zapytań SQL w środowisku aplikacji internetowych
Autor: Krzysztof Ciebiera W rozdziale przedstawione zostały wybrane zagrożenia związane z bezpieczeństwem funkcjonowania serwisów WWW opartych na bazach SQLowych. Została również zaprezentowana nowa metoda pozwalająca na unikanie tych zagrożeń poprzez dokładną specyfikację danych dostępnych dla użytkowników w specjalnie do tego celu stworzonym języku SQLshield.

Do wydruku PDF

©2015 e-Informatyka.pl, All rights reserved.

Built on WordPress Theme: Mediaphase Lite by ThemeFurnace.